Obchodní podmínky

Provozovatel

Jiří Verner

Sídlo: Jana Palacha 1094
293 01, Mladá Boleslav

IČ: 66414504
DIČ: 7403310970

tel. +420603892425
email:

Odpovědná osoba za e-shop: Jiří Verner

Český účet pro platby v CZK
Č. Ú.: 2101673369/2010
IBAN: CZ1720100000002101673369

Bankovní spojení – účet pro platby v EUR
Slovensko                                                                         Banka: Slovenska Sporitelna
Název účtu: Jiri Verner
IBAN: SK3209000000000652807002
BIC: GIBASKBX                                                 
Europe                                                                            Banka: Fio                                                                        Název účtu: Jiri Verner                                                       IBAN: CZ7320100000002401673379                                        BIC: FIOBCZPPXXX
 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro veškerý nákup zboží v internetovém obchodě www.vernerporc-plus.cz

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, odběratele). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obchodními podmínkami dle občanského zákoníku č.40/1964Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., vše v platném znění.

 

Základní informace o nakupování

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli) účtována částka za objednané zboží.

Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto Obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky.
Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou e-mailové zprávy.

Před nákupem můžete provést registraci. Osobní data, která uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb.,o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, účel ověření objednávky a doručení zboží.

 

Informace o platbách

Pro zaplacení objednaného zboží lze použít několika způsobů:
 • Dobírka - zákazník provede platbu v hotovosti při dodání dopravcem.
 • Platba předem - po potvrzení objednávky a obdržení fakturačních údajů ke konkrétní objednávce zákazník převede peníze na účet dodavatele 2101673369/2010 (variabilní symbol ) v připadě platby v eurech na účet IBAN: CZ7320100000002401673379  nebo  IBAN: SK3209000000000652807002 před zasláním objednávky. Zásilka je poté spotřebiteli zaslána na určenou adresu.
 • Osobní odběr v Mladé Boleslavi na adrese Průmyslová ulice 862, Areál Bestar, 293 06 Kosmonosy - zdarma.
   
Platba převodem na Slovensko je prováděna na slovenský účet, takže platí stejné cenové podmínky jako pro běžný převod v rámci Slovenska (tedy i zdarma).

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou konečné (tzn. s DPH). Zákazník vždy platí pouze cenu výrobku, která je uvedena na těchto stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Zákazník se pak rozhodne, zda se souhlasí se změnou nebo objednávku zruší. Ceny produktů se snažíme garantovat a změna cen se děje pouze výjimečně. Ceny jsou vždy platné do odvolání.
 

Doprava objednaného zboží

Pro dopravu po České republice zboží můžete využít:

 • Doručení na adresu (domů, do práce, k rodičům, …) 135 Kč.
 • Osobní odběr v rámci odběrných míst za cenu 135 Kč.
 • Osobní odběr v Mladé Boleslavi na adrese Průmyslová ulice 862, Areál Bestar, 293 06 Kosmonosy - ZDARMA.

Pro dopravu zboží na Slovensko můžete využít:

 • Doručení na adresu (domů, do práce, k rodičům, …) 12,- EUR

Pro ČR je dobírka 30,- Kč, pro SR je dobírka 3,- EUR.

Pro dopravu zboží do dalších zemí můžete využít:

 • Německo, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Slovinsko - 20,- EUR
 • Chorvatsko, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko - 27,- EUR
 • Finsko, Rumunsko - 32,- EUR

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakékoli závady toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich objevení. Výrobky se při reklamaci posuzují dle platné ČSN 72 5510 Užitkový a ozdobný porcelán. Při příjmu dodávky zboží je kupující povinen prověřit jeho množství a jakost zboží. V případě vad zboží poskytujeme na všechny své výrobky záruční lhůtu 2 roky. Vyřízení reklamace je bezplatné.

 • Reklamovaný výrobek musí být čistý a v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno. Uplatnění vad musí být doloženo věrohodným důkazním prostředkem, uvedeným v obchodním zákoníku.
 • Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením: a. ze které obchodní zakázky jsou vadné výrobky reklamovány, b. důvody reklamace.
 • Zboží rozbité přepravou - reklamovat ihned po doručení nejdéle však do 5-ti dnů, jinak jeho právo z odpovědnosti vad zaniká.
 • Prodávající prostřednictvím své reklamační komise zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace.
 • V případě, že reklamace je oprávněná, prodávající má právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží (dle dohody se zákazníkem).
 • Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.
 • Zboží můžete ve stanovené lhůtě i vrátit bez udání důvodu. Žádný problém. Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5 obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář na reklamaci zboží/odstoupení od smlouvy/výměnu zboží v tomto odkazu.

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o shodách

Prohlašujeme, že zboží dodávané naší firmou, na které se vztahuje zákon 22/1997 Sb. a prováděcí nařízení č. 173/1997 Sb., odpovídá technickým požadavkům těchto předpisů.

Potvrzujeme, že zboží splňuje hygienické požadavky stanovené vyhláškou č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Co by Vás dále mohlo zajímat?

 • Potřebujete nás kontaktovat? Můžete využít formulář níže a nebo přejděte do sekce Kontakty.
 • Zajímá Vás, proč nakoupit právě u nás?
 
Rádi zodpovíme Vaše dotazy
 *
 *
 *
 *
 (opatření proti SPAM robotům)
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
 
Důvody proč Vernerporc-plus
Vybíráme z eshopu
Spokojení zákazníci našeho staršího
e-shopu

Recenze našeho původního e-shopu si můžete ověřit na http://obchody.heureka.cz/vernerporc-cz/recenze/.

Co o nás napsali spokojení zákazníci?
" Ochotni komunikovat a rychle dodání "

před 21 dny, Oveřený zákazník

" všetko super "

před měsícem, Oveřený zákazník

" Kann mann weiter empfehlen. Ich würde dort wieder was kaufen. "

před měsícem, Oveřený zákazník

" Vše v pořádku,dobře zabaleno.Velká spokojenost. "

před 3 měsíci, Oveřený zákazník

" Trochu tristní portál zákazníka, nemožnost cokoliv změnit včetně hesla, do košíku je možno vložit i zboží, které není skladem apod. Ale obchod aspoň obratem komunikuje :-) "

před 4 měsíci, Oveřený zákazník

starší reference...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace